Les extraits musicaux de tous nos CD, c'est ici !


 TEMPLE KIRTAN Live

Ecoutez des extraits du CD :

1- Jay Jay Ma 

2- Krishnaravinda 

3- Paramee

4- Loka Mandir 

5- Hari Sharanam 

6- Mira Sharanam
7- Narayena 
Total time     66;49
 

KIRTANADAM, chants kirtan de l'Inde   

Ecoutez des extraits du CD :

 

1- Bala Ganapati

2- Surya

3- Shiva Shambo Shankara

4- Jaya Tungue Tarangue

5- Mangalam

6- Hari Om
7- Hara Mahadeva Shambo
8- Sri Ram Jay Ram

“SAT SONGS” le CD du Yoga de la Voix

Ecoutez des extraits du CD :

        


                                            

1-Ramantra

2-Asatoma

3-Ganesha

4-Johi Hari

5-Sarvesham

6-Sri Ma
8-Hanuman
9-Narvox

108 AUM, Méditation sur le Pranava

Ecoutez des extraits du CD :

      

                                              

1. 108 fois Om (voix et tanpura) 25:35

2. 108 Om Narayana (sur le Raga Shri) 25:35

 

MANTRAS pour chanter et pour méditer

Ecoutez des extraits du CD :

                   


                                 

1. Om namah Shivaya (voix et tanpura) 22:44 

2. Om namah Shivaya (voix et musique) 22:44

3. Om Hari Sharanam (voix et musique) 11:01

4. En regardant le Gange... (instrumental)13:00

 


SOUL to SOUL

Ecoutez des extraits du CD :

                  

                                  

1 - Awakening

2 - Soul to Soul

3 - Sentimental Journey

4 - Song of the Mountains

5 - Hommage

 


Contrastes

Ecoutez des extraits du CD :

      


                                              

1 - Yours For Ever

2 - Creation

3 - Kaliyuga

4 - Raga for Peace

5 - Improvidanse

6 - Ô Lord

7 - Atcha

8 - Ré-création

9 - To Soul